Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AtypiCon s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) společnosti AtypiCon s.r.o., se sídlem Trojská 781/126a, 171 00 Praha – Troja, IČO 04778464, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 253484, vedené u Městského soudu v Praze, e-mail info@atypicalbookshop.cz, telefonní číslo 725180218, adresa provozovny Atypical Bookshop Menclova 2538/2 180 00 Praha 8 („My” nebo „Prodávající”), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-Shopu na webových stránkách atypicalbookshop.cz.  Tyto všeobecné podmínky jsou primárně určené pro uzavření a naplnění Smlouvy mezi námi a spotřebitelem, nebo Námi a fyzickou či právnickou podnikající osobou nebo firmou. 

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které naleznete na našem webu.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-Shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-Shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-Shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE
  1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
  2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
  3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
  4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů; 
  5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
  6. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
  7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jenž umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
  8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-Shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
  9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-Shopu. 
 2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ 
  1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-Shopu.
  2. Při nákupu Zboží je Vaší povinností poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce, budeme tedy považovat za správné a pravdivé. 
  3. Na našem E-Shopu také poskytujeme přístup k hodnocením Zboží provedeným jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a jsme tak schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
  2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-Shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme. 
  3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-Shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
   1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-Shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
   2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v uživatelském prostředí E-Shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
   3. Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. 
   4. Pokud uvedete jako identifikátor své  IČ, je Smlouva brána tak, že je uzavřena mezi dvěma podnikateli, tudíž se na ni nevážou ochrany spotřebitele podle zákona 634/1992 Sb.
  4. V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám. 
  5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.
  6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné, nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-Shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoliv důvod, kvůli kterému nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. 
  7. V případě, že v rámci E-Shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky a došlo tedy k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
  8. Jakmile dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
  9. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je totožný jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
  10. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.
 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě Vaší registrace v rámci E-Shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu. 
  2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaší povinností uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat. 
  3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme žádnou odpovědnost. 
  4. Uživatelský účet je osobní a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
  5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více než 10 let nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
  6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  1. Cena je vždy uvedena v rámci E-Shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-Shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma. 
  2. Celková cena je uvedena včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. 
  3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
   1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 3 dnů.
   2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky-shoptet-pay/. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 48 hodin.
   3. Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
  4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též dostupná v Uživatelském účtu.
  5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
 6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
  1. Zboží Vám bude expedováno Námi nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení platby.
  2. Doručeno bude způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
   1. osobní odběr na Naší provozovně,
   2. osobní odběr na výdejních místech společnosti Balíkovna,
   3. doručení prostřednictvím dopravních společností DPD a Liftago.
  3. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky a na Slovensko.
  4. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Zboží bude doručeno v expediční lhůtě dopravce dle zvoleného způsobu dodání. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
  5. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaší povinností zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k poškození obalu, svědčícímu o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít. 
  6. Pokud porušíte svou povinnost převzít Zboží, s výjimkou poškozené zásilky při předávání dopravcem, neznamená to porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, neznamená odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši 0,1 % prodejní ceny produktu v den uzavření Smlouvy. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám vyrozumění o tomto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
  7. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a částka je splatná 14 dnů od doručení e-mailu.
  8. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, že Zboží nepřevezmete, s výjimkou poškozené zásilky při předávání dopravcem, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré následky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoliv znehodnocením Zboží.
  9. V případě, že Zboží nebylo v E-Shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, Vás budeme vždy informovat v případě:
   1. mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
   2. prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle viii. bodu předchozího článku Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:
   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
   2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
   4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
   5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; 
   6. je dodáno s příslušenstvím včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a 
   7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením Smlouvy.
  2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle bodu 1. tohoto článku, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese Atypical Bookshop Menclova 2538/2 180 00 Praha 8. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek. Při uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. 
  4. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
   1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
   2. na odstranění vady opravou Zboží, ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Vás.
  5. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
  6. Dále máte právo na:
   1. přiměřenou slevu z Ceny; nebo
   2. odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

 1. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy; 
 2. se vada projeví opakovaně, 
 3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.
 1. Právo na odstoupení od Smlouvy nevzniká v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
 2. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
 3. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 4. Pokud uvedete jako identifikátor své  IČ, je Smlouva brána tak, že je uzavřena mezi dvěma podnikateli, tudíž se na ni nevážou ochrany spotřebitele podle zákona 634/1992 Sb., tudíž ani právo na reklamaci. Uplatnit jej tedy nelze, ani odstoupit od Smlouvy.
 5. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno: 
  1. datum, kdy jste reklamaci uplatnili; 
  2. co je obsahem reklamace; 
  3. jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
  4. Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 6. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 7. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o Ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
 8. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do 48 hodin od převzetí Zboží. 
 9. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží. 
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
  2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi Zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. 
  3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení využijte také vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 2 těchto Podmínek, poskytovaný z Naší strany pro Vaši rychlejší identifikaci a celkové vyřízení.
  4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 občanského zákoníku, tzn. pokud bylo Zboží upraveno na míru kupujícího.
  5. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
  6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinni Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením Zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením Zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
  7. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený při odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo než prokážete, že jste Nám Zboží odeslali. Zboží Nám prosím vracejte čisté, bez viditelného používání, včetně originálního obalu.
  8. V případě odstoupení od Smlouvy dle bodu ii. tohoto článku Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
  9. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv předtím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete Zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoliv, i bez udání důvodu. Kupující-Podnikatel nákupem na IČ toto právo pozbývá.
 2. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI (mimo nákupy mezi podnikateli)
  1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@atypicalbookshop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
  2. Veškerou písemnou korespondenci s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
  3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové Podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.
  4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
  5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
  7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 22. 1. 2024.

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 – FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát: AtypiCon s.r.o. Trojská 781/126a 171 00 Praha 7 IČ: 04778464 DIČ CZ04778464

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Zboží, které je reklamováno:

Popis vad Zboží:

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 2 – FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát: AtypiCon s.r.o. Trojská 781/126a 171 00 Praha 7 IČ: 04778464 DIČ CZ04778464 

 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

Číslo bankovního účtu pro vrácení prostředků:

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti AtypiCon s.r.o., se sídlem Trojská́ 781/126a, 171 00 Praha – Troja, IČO 04778464, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 253484 vedená u Městského soudu v Praze („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a
v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal. Při poškození nebo opakovaném užívání, a tím snížení hodnoty zboží, si Společnost vyhrazuje právo snížit vrácenou částku úměrně k poničení nebo používání. 

Datum:

Podpis:

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO AKCE, KURZY A WORKSHOPY

 

Úvodní ustanovení: 

 

 1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (AtypiCon s.r.o., se sídlem Trojská 781/126a, 171 00 Praha – Troja, IČO 04778464, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 253484, vedené u Městského soudu v Praze, e-mail info@atypicalbookshop.cz, telefonní číslo 725180218, adresa provozovny Atypical Bookshop Menclova 2538/2 180 00 Praha 8) a kupujícího při placené registraci na jakékoliv kulturní, společenské, sportovní či jiné akce (dále jen „Akce”) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce Atypicalbookshop.cz.
 2. Kontaktovat prodejce znamená kontaktovat pověřenou osobu telefonicky na její konkrétní telefonní číslo či e‐mail, jsou‐li kupujícímu známy, nebo na obecný telefon či e‐mail, uvedené v sekci Kontakty na webové stránce.
 3. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodejcem a kupující zaplacením registrace na Akci  současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi jím a prodejcem. 

 

Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je závazek prodejce dodat kupujícímu potvrzení o rezervaci místa na Akci, a to pro počet osob požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit vstupné.
 2. Kupní smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.
 3. Prodejce se zavazuje dodat kupujícímu potvrzení o rezervaci místa bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu přes internet bude potvrzení dodáno v elektronické podobě na e‐mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání potvrzení o rezervaci místa dříve, než bude uhrazena cena za vstupenku na Akci v plné výši na bankovní účet prodávajícího.
 4. Doručením potvrzení o rezervaci na Akci  kupujícímu ze strany prodejce jsou veškeré závazky prodejce vyplývající z kupní smlouvy splněny.
 5. Potvrzení o rezervaci místa je doručováno e-mailem. Není třeba ho tisknout, stačí při Akci ukázat v elektronické podobě organizátorovi akce. 

 

Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k Akci

 

 1. Prodávající je pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem této Akce. Prodávající nese odpovědnost za plnění povinností pořadatele akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem Akce.
 2. Kupující se registrací na Akci  zavazuje dodržovat pravidla stanovená prodávajícím jako pořadatelem Akce. Dále se kupující zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 3. Prodávajícímu jako pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Zaplacením registrace místa na e-shopu bere zákazník toto právo prodávajícího jako pořadatele na vědomí.
 4. Za platnost a pravost registrací a jiných vstupenek  zakoupených mimo webovou stránku Atypicalbookshop.cz prodávající neodpovídá.
Postup při nákupu registrace na Akci  a platební podmínky

 

 1. Cena za každou registraci místa je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky spojené s nákupem této registrace.
 2. Registrace probíhá skrze e-shop Atypicalbookshop.cz.
 3. Platba se vyžaduje v plné výši v době rezervace. Akceptujeme platby platebními kartami nebo bankovním převodem. 
 4. Prodávající nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.Storno a vrácení peněz:

 1.  Registraci nelze stornovat, s výjimkou případů, kdy je Akce zrušena z naší strany. V takovém případě budou zákazníkům peníze  plně vráceny peníze na jeho účet. Zákazník o tom bude předtím informován e-mailem z adresy info@atypicalbookshop.cz.
 2.  Pokud se zákazník rozhodne, že nemůže Akci navštívit, není mu poskytnutá žádná náhrada ani možnost převedení rezervace místa na jinou osobu nebo jinou akci.

 

Změny programu nebo zrušení akce:

 1.  V případě změn programu nebo zrušení Akce z naší strany, se zavazujeme informovat zákazníky co nejdříve prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.
 2.  Pokud dojde ke změně programu, zákazníci budou informováni o nových podmínkách účasti a možnostech v případě, že nový program nevyhovuje jejich plánům.

 

Omezení odpovědnosti:

 1.  Nepřebíráme odpovědnost za škody, ztráty nebo nepříjemnosti, které mohou zákazníkům vzniknout v souvislosti s účastí na Akci.
 2.  Zákazníci se účastní Akce na vlastní nebezpečí a jsou plně zodpovědní za své vlastní zdraví a bezpečnost.

 

 Platnost podmínek:

 1.  Tato část našich všeobecných obchodních podmínek platí pro všechny registrace na Akce, které jsou pořádány nebo zprostředkovány naší společností.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz